سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, August 31, 2012

برنامه ی سازماندهی اجتماعی - نمونه هایی از روش خودسازماندهی


چند دقیقه دیگر
ساعت 8 بعد از نیمروز به وقت کالیفرنیا
دکتر کورش عرفانی 
در برنامه ی سازماندهی اجتماعی - برنامه ی شماره 4
موضوع: نمونه هایی از روش خودسازماندهی
در تلویزیون اندیشه 
http://www.andishehnews.com

No comments:

Post a Comment