سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, August 13, 2012

ما هر طور بتوانیم شما را می‌‌کشیم. و شما ؟


ما هر طور بتوانیم شما را می‌‌کشیم. و شما ؟

No comments:

Post a Comment