سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, October 31, 2012

در ضرورت تلاش جمعی برای رهایی


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  در ضرورت تلاش جمعی برای رهایی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


ورود ولی فقیه و اوج گیری اختلافات سران نظام


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: ورود ولی فقیه و اوج گیری اختلافات سران نظام
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


Tuesday, October 30, 2012

اعتراض گری نیاز به سازماندهی دارد


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  اعتراض گری نیاز به سازماندهی دارد
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


بروز اولین علائم اختلاف میان سپاه و ولی فقیه نظام


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: بروز اولین علائم اختلاف میان سپاه و ولی فقیه نظام
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Monday, October 29, 2012

چگونه از ترس مرگ نمیریم؟

 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:چگونه از ترس مرگ نمیریم؟
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اوج گیری اختلاف ها در سایه ی وخامت اقتصادی


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: اوج گیری اختلاف ها در سایه ی وخامت اقتصادی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Saturday, October 27, 2012

اقتصاد دولتی در مرز ورشکستگی، دولت ورشکسته در مرز فروپاشی

http://www.radioetehad.com هم اکنون برنامه زنده در رادیو اتحاد


گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع:  اقتصاد دولتی در مرز ورشکستگی، دولت ورشکسته در مرز فروپاشی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران


مشخصات دریافت:

ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا

Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad RadioEtehad

Friday, October 26, 2012

راهکارهایی برای هدایت شورش های اجتماعیهم اکنون برنامه زنده

دکتر کورش عرفانی 

در برنامه ی سازماندهی اجتماعی - 
موضوع  : راهکارهایی برای هدایت شورش های اجتماعی

در تلویزیون اندیشه  
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

دفاع شهروندی در مقابل نا امنی حکومتی


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: دفاع شهروندی در مقابل نا امنی حکومتی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

دلایل کنترل رفتاری ضعیف در افراد نافرهیخته

 رادیو اتحاد www.radioetehad.com

هم اکنون برنامه زنده
دکتر کورش عرفانی
در برنامه ی پاسخگویی به پرسش های "کاوشگری جامعه"‎
موضوع: دلایل کنترل رفتاری ضعیف در افراد نافرهیخته
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


Thursday, October 25, 2012

کارگران به سازماندهی اعتراضات پرداخته اند


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: کارگران به سازماندهی اعتراضات پرداخته اند
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

تحلیل چند متغیری آینده رژیم اسلامی


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com


هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: تحلیل چند متغیری آینده رژیم اسلامی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Wednesday, October 24, 2012

روش های پایدار مبارزه ی مدنی

 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: روش های پایدار مبارزه ی مدنی
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


بحران داخلی و حرکت به سوی جنگ مافیاها رادیو اتحاد www.radioetehad.com


هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: بحران داخلی و حرکت به سوی جنگ مافیاها
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

فوری: اعتصاب سراسری تانکرهای سوخت رسان در اصفهانفوری : اعتصاب سراسری تانکرهای سوخت رسان در اصفهان

 90 درصد پمپ بنزینهای اصفهان تعطیل شدند

طبق اخباری که همینک به دست ما رسیده است کلیه تانکرهای سوخت رسانی اصفهان دست به اعتصاب زده اند و به علت عدم وجود بنزین اکثر پمپ بنزینهای اصفهان تعطیل شده اند که موجب تشکیل صفهای طولانی در مقابل پمپ بنزینها و اعتراض مردم شده است . با اتمام بنزین باقیمانده در سطح شهر احتمال گسترش اعتراضات و بروز شورش در سطح شهر بدور از اتنظار نیست.

 رادیو اتحاد www.radioetehad.com


Tuesday, October 23, 2012

قدرت اجتماعی از امروز


 رادیو اتحاد www.radioetehad.com
هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: قدرت اجتماعی از امروز
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اوج گیری اختلافات مافیاهای رژیم رادیو اتحاد www.radioetehad.com


هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: اوج گیری اختلافات مافیاهای رژیم
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad