سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, September 2, 2012

افزایش سرقت های مسلحانه با قمه و دشنه


افزایش سرقت های مسلحانه با قمه و دشنه
جو جامعه به شدت نا امن شده است. بنا به گزارش ها جمعه شب 5 سارق مسلح با موتور به چند لباس‌فروشی در کرج متعرض شدند و با تهدید فروشندگان با قمه از این لباس‌فروشی‌ها سرقت کرده‌اند. بر این اساس لباس فروشی های مذکور در محدوده های خیابان گوهردشتٰ، جهانشهر و عظیمیه واقع بودند که بین ساعت 9 تا 10 مورد تعرض سارقان مسلح قرار گرفته‌اند.

همه مغازه‌داران به خصوص آنها كه پس از تاریكی هوا باز هستند باید به شدت از مال و اموال خود مراقبت کنند. به گفته یکی از مال باختگان، سارقان با صورت‌های پوشیده و با در دست داشتن قمه و چاقو به تهدید صاحب مغازه پرداخته و با وارد کردن چند ضربه به کتف و کمر صاحب مغازه اقدام به سرقت حدود 100 دست لباس، چند چک حامل، گوشی موبایل و دخل مغازه کرده اند.

No comments:

Post a Comment