سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, August 10, 2012

مردم خشمگین چادر پلیس زن را از سرش پایین کشیدندمردم خشمگین چادر پلیس زن را از سرش پایین کشیدند
بنا به گزارش هایی که از یک شاهد در صحنه به دست ما رسیده است مردم خشمگین تهران روز چهارشنبه در درگیری با ماموران سرکوبگر گشت یکی از خواهران نیروی انتظامی را که با دختر جوان دستگیر شده آن چنان مورد گوشمالی قرار دادند که وی چادر خود را از دست داده است و بی حجاب به سوی ماشین پلیس فرار کرده که بتواند به همراه همکارانش از صحنه بگریزد.

No comments:

Post a Comment