سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, January 28, 2013

ناامنی زمینه ای بر انفجار اجتماعی


radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  ناامنی زمینه ای بر انفجار اجتماعی
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اجرای فاز دوم هدفمندی حکایت از بن بست رژیم دارد

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع:  اجرای فاز دوم هدفمندی حکایت از بن بست رژیم دارد
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Saturday, January 26, 2013

مروری بر مهمترین رویداد‌های سیاسی و اقتصادی هفته و خودسازماندهی شهروندی

radioetehad.com
khodrahagaran.com
برنامه ی گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با دکتر بیژن افتخاری, کامران مهرپور و دکتر کورش عرفانی
موضوع: مروری بر مهمترین رویداد‌های سیاسی و اقتصادی هفته
و خودسازماندهی شهروندی 
http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Friday, January 25, 2013

شکل گیری نخستین بسترهای اعتراضات اجتماعی گسترده


radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:   شکل گیری نخستین بسترهای اعتراضات اجتماعی گسترده
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

افشاگری های در مورد وضعیت وخامت بار مالی رژیم ایران

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: افشاگری های در مورد وضعیت وخامت بار مالی رژیم ایران
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Thursday, January 24, 2013

خبرهایی از نگرانی های امنیتی از درون رژیم

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:   وحشت بیت رهبری و سپاه برای مقابله با شورش های در راه
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

افزایش قیمت ها و ترس از خشم فقرا در درون نظام

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: افزایش قیمت ها و ترس از خشم فقرا در درون نظام
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Wednesday, January 23, 2013

وحشت بیت رهبری و سپاه برای مقابله با شورش های در راه

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:   وحشت بیت رهبری و سپاه برای مقابله با شورش های در راه
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

اعتراف سران نظام به شکست اقتصادی

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: اعتراف سران نظام به شکست اقتصادی
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Tuesday, January 22, 2013

فروپاشی حتمی شده ی رژیم و. وظایف ما

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  فروپاشی حتمی شده ی رژیم و. وظایف ما
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

پرواز قیمت دلار و سقوط اقتصاد ایران

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: پرواز قیمت دلار و سقوط اقتصاد ایران
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Monday, January 21, 2013

در تدارک مدیریت شورش های اجتماعی

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  در تدارک مدیریت شورش های اجتماعی
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

آشفتکی بازار ارز و دست و پازدن اقتصادی رژیم

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: آشفتکی بازار ارز و دست و پازدن اقتصادی رژیم
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Saturday, January 19, 2013

تاثیر تحریمها بر بهای ارز و طلا و نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ انسان مداری و کنشگری اجتمایی‌ چرایی حضور فرانسه در مالی

radioetehad.com
khodrahagaran.com
برنامه ی گفتگوی هفته
گفتگوی فرناز اقبال با بیژن افتخاری، کامران مهرپور و کورش عرفانی
موضوع : تاثیر تحریمها بر بهای ارز و طلا و نرخ تورم در سال ۲۰۱۳
 انسان مداری و کنشگری اجتمایی‌
 چرایی حضور فرانسه در مالی
http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad


Friday, January 18, 2013

برنامه ی ویژه سالگرد تاسیس سازمان خودرهاگران و رادیو اتحاد

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی ویژه سالگرد تاسیس سازمان خودرهاگران و رادیو اتحاد
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

Thursday, January 17, 2013

زمینه سازی برای تهاجم اجتماعی به حکومت

radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع:  زمینه سازی برای تهاجم اجتماعی به حکومت
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

ورشکستگی اقتصادی رژیم و بحران اتمی رو به وخامت

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: ورشکستگی اقتصادی رژیم و بحران اتمی رو به وخامت
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha

Wednesday, January 16, 2013

ضرورت و روش های مقاومت در شرایط کنونی

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: ضرورت و روش های مقاومت در شرایط کنونی
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

سردرگمی اقتصادی و سیاسی رژیم و بن بست پرونده ی اتمی

 http://www.radioetehad.com
http://khodrahagaran.com

هم اکنون برنامه زنده
برنامه ی نگاهی به ایران
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: سردرگمی اقتصادی و سیاسی رژیم و بن بست پرونده ی اتمی
http://khodrahagaran.com/
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Eteha