سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, August 10, 2012

برنامه ی جدید سازمان خودرهاگران در تلویزیون اندیشه «سازماندهی اجتماعی»برنامه ی جدید سازمان خودرهاگران در تلویزیون اندیشه
«سازماندهی اجتماعی»
جمعه
ساعت 8 شب به وقت غرب آمریکا
ساعت 7.5 صبح شنبه به وقت ایران
http://www.youtube.com/watch?v=kojg-GPbCiw&feature=plcp

No comments:

Post a Comment