سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, August 18, 2012

برخلاف خواست دولت در این پنج روز در تهران بمانیدتعطیلی پنج روزه - "درخواست دولت: تهرانی‌ها به سفر بروند"
این همان کاریست که نباید کرد، باید در تهران ماند و از شهرستان ها به تهران آمد و این چند روز را به جهنمی برای رژيم تبدیل کرد.

No comments:

Post a Comment