سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, August 18, 2012

به خاطر یک بطری مشروب نیروی انتظامی یک نفر را کشت
به خاطر یک بطری مشروب نیروی انتظامی یک نفر را کشت
دیروز ساعت11صبح مامور نیروی انتظامی به اسم سید جواد حسینی مرد جوانی را به نام محمود ابراهیمی در خیابان امیر مازندارانی شهر بابلسر به گلوله بست. فرد مذکور یک بطری مشروب به همراه داشت. مقتول دارای همسرو فرزند. بود. مردم محلی حاضر در منطقه شاهد این تیراندازی و قتل بوده اند. برای افشاگری و پی گیری خبر رو انعکاس بدهید.

No comments:

Post a Comment