سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, September 26, 2012

تنبیه سخنگوی وزارت خارجه رژیم توسط ایرانیان در نیویورکتنبیه سخنگوی وزارت خارجه رژیم توسط ایرانیان در نیویورک
ایرانیانی که در تظاهرات ضد حضور احمدی نژاد در نیویورک حضور داشتند رامین میهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه را به شدت تنبیه کردند. این اتفاق در نیویورک و در تقاطع خیابان 48 و 2 بوده است.
پلیس آنها را در ماشین های خود از صحنه دور کرده است.

No comments:

Post a Comment