سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Thursday, September 6, 2012

نمونه ی راه عملی‌ رسیدن به حق و حقوق شهروندی


 نمونه ی راه عملی‌ رسیدن به حق و حقوق شهروندی
من در محلي ساكن هستم كه قبلا از امكانات برق وآب وگاز وتلفن محروم بود هرچه به ادارات مربوطه مراجعه ميكرديم اثري نداشت تا اينكه يك روز 20 نفر جمع شديم وبه يكي ازاين ادارات رفتيم باور كنيد چنان از كارمند ومعاون ورئيس شان دستپاچه شدند وتعظيم وتكريم ميكردند كه باور مان نميشد ومحلي كه ده سال برق وآب وگاز نداشت ظرف 6 ماه همه چيز داشت اين تجربه را ميتوان به مسائل بزرگتري بسط داد خواستم اينرا براي شنوندگان تعريف كنيد.
یک شنونده رادیو اتحاد

No comments:

Post a Comment