سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, July 6, 2012

هجوم مردم به کامیون ها در مقابل مرغداری ها


هجوم مردم به کامیون ها در مقابل مرغداری ها
جمعه: 16 تیر 1391
گزارش ها حاکیست که در تهران، اصفهان و برخی شهرهای شمال مردم امروز با صف های طویل مقابل مرغ فروشی ها به محض رسیدن کامیون های مرغ به آنها هجوم آورده اند و حتی امکان یا فرصت تخلیه ی کامیون ها را نداده اند. در یک مورد بیش از هزار نفر مقابل یک مرغ فروشی در تهران تجمع کرده بودند.
توزیع مرغ به قیمت 4500 تومان در حالی که قیمت آزاد آن از 7300 تومان درگذشته است سبب این تجمعات می باشد. خبرها حاکیست که بسیاری از مرغداری ها به دلیل کمبود مواد مورد نیاز خود و گرانی خوراک طیور دست به اعتصاب زده اند.
کمبود مواد غذایی سبب شده است که نگرانی قحطی در ایران افزایش یابد. برخی بعید نمی دانند که تجمعات کنونی مقابل مرغ فروشی ها به دلیل جو عصبی و ساعت ها انتظار زمینه ساز بروز اعتراضات ناگهانی و شورش ها شود.

No comments:

Post a Comment