سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, October 26, 2012

راهکارهایی برای هدایت شورش های اجتماعیهم اکنون برنامه زنده

دکتر کورش عرفانی 

در برنامه ی سازماندهی اجتماعی - 
موضوع  : راهکارهایی برای هدایت شورش های اجتماعی

در تلویزیون اندیشه  
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

No comments:

Post a Comment