سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Tuesday, October 9, 2012

نارضایتی مزدبگیران

 رادیو اتحاد www.radioetehad.comهم اکنون برنامه زنده
برنامه به سوی سازماندهی
دکتر کورش عرفانی
موضوع: نارضایتی مزدبگیران
کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

مشخصات دریافت:
ایران و اروپا
Satellite: Eutelsat 7A
Freq: 10720
SR: 22000
POL: Hor
FEC: 3/4

آمریکا و کانادا
Satellite: Galaxy19 – G19
Frequency: 11929
Symbol Rate: 22000
Polarization: V
FEC: 3/4
Name: Radio Etehad

No comments:

Post a Comment