سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, January 1, 2012

هشدار: افزایش بی سابقه سرطان در اردبیل به دلیل دفن زباله های اتمی

بنا به گزارش هایی که به دست ما رسیده رژیم جمهوری اسلامی اقدام به دفن زباله های اتمی در منطقه ای میان اردبیل و مشکین شهر که دارای زمین های آب گرم می باشد کرده است. این امر سبب آلودگی آب های این منطقه شده است و در حال حاضر بیماری های سرطانی به شدت در اردبیل رواج یافته است. این گزارش می گوید که این پدیده در آن منطقه بیداد می کند و کمتر خانواده ای در شهر اردبیل دچار مشکل سرطان نباشد. 
از هموطنانی که در این باره بیشتر می دانند می خواهیم ما را در جریان بگذارند.

No comments:

Post a Comment