سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, October 24, 2010

دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به احمدی نژاد: بیا بیا ….

شنیده شده است که پاسدار جنایتکار و کودتاچی احمدی نژاد می خواهد پا به دانشگاه تهران بگذارد. بهانه ی او هر چه که باشد باید به حضور این قاتل اعتراض کرد. از کلیه دانشجویان می خواهیم که هشیارانه مراقب حضور این پلید و ضد مردمی باشند و به محض ورود او به دانشگاه اقدامات زیر را مد نظر قرار دهند:
۱)      تمامی کلاس های درس را تعطیل کنید.
۲)      در نقاط مختلف دانشگاه تجمع کرده و همگی به صورت همزمان به سوی محل حضور احمدی نژاد حرکت کنید.
۳)      مسیرها را طور انتخاب کنید که در میانه راه به هم بپیوندید.
۴)      در صورت حضور نیروهای حراست و لباس شخصی آنها را با قاطعیت عقب برانید و خود را هرگونه که شده به سوی محل حضور احمدی نژاد برسانید.
۵)      به هر طریق هست وارد محل مراسمی که احمدی نژاد در آن شرکت می کنید شوید و برنامه و سخنرانی را بر هم زنید.
۶)      فراموش نکنید هدف نهایی بازداشت قاتل مردم ایران پاسدار جنایتکار احمدی نژاد است.
۷)      در صورت نیاز اعتراضات را به خیابان ها بکشید.
۸)      عکس و فیلم تهیه کنید و خبر رسانی کنید.
۹)      سایر دانشگاه های تهران و شهرستان ها را در جریان بگذارید تا همزمان با شما تحصن و تظاهرات کنند.
برای همه این کارها برنامه ریزی کنید، سازماندهی کنید، پیش بینی کنید و بخصوص شجاع و نترس باشید
کمیته ی مبارزه نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸۹

No comments:

Post a Comment