سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, October 24, 2010

خودرهاگران: باید به سازماندهی اجتماعی مردم پرداخت

  1. سازماندهی سیاسی در کشورهای دیکتاتوری ناممکن است، به همین دلیل باید به سازماندهی اجتماعی مردم پرداخت
  2. سازماندهی اجتماعی مردم یعنی هر محمل و فرصت زندگی و حرفه ای را تبدیل کردن به فرصتی برای کار جمعی
  3. از طریق کار جمعی در قالب های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، اقتصادی و غیره می توان روح و فرهنگ کار جمعی را گسترش داد
  4. نبود حرکت متحد وسراسری سیاسی به دلیل آسیب دیدن روح کار جمعی در میان مردم است بنابراین باید این روح را بازسازی کرد
  5. از هر فرصتی باید برای تشویق ایرانیان به بیرون آمدن از فردگرایی و خودمداری و رفتن به سوی کار جمعی و مشترک استفاده کرد
  6. به واسطه ی تجمع ایرانیان در کنار همدیگر در قالب ها و فرصت های مختلف ترس و انزوا و ناامیدی برطرف خواهد شد
  7. بدیهی است که برای یافتن بهانه ی کار جمعی و مشترک باید از خلاقبت و شجاعت خویش بهره بریم
  8. سازمان خودرهاگران به عنوان تشکلی که استراتژی خود را بر تشکیل قدرت اجتماعی گذاشته است از یکایک ایرانیان تغییر طلب و کنشگر می خواهد که در صدد تشویق مردم به بازیافتن همدیگر در چارچوب های گوناگون خانوادگی، حرفه ای و دوستان و غیره باشند. در سایه ی این کار روح جمعی به پیکر جامعه ی ایرانی بازگشته و می توان از دل آن حرکت های بزرگ سراسری و سرنوشت ساز بیرون کشید

No comments:

Post a Comment