سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, October 20, 2010

ادعای رژیم در مورد کنترل آدرس های آی پی مزخرف تبلیغاتی است

گفتم: چیه نگرانی؟!
گفت: شنیدی قرار همه آدرس های IP  را شناسنامه دار کنند.
گفتم: یعنی چی؟
گفت: یعنی هرکس روی اینترنت است معلوم می شود که آدرس IP  او چیست و کیست.
گفتم: خوب این که همیشه بوده
گفت: آخه تازه اعلام شده
گفتم: این ها دارند این مزخرفات را برای ترساندن من و تو می گویند.
گفت: یعنی نمی تونن کنترل کنن اینجوری؟
گفتم: خوب اینها همیشه این کارو می کردن، ولی چه غلطی تونستن بکنن.
گفت: چطور؟
گفتم: مگر می شود میلیون ها نفر را که در هر ساعت دارند میلیون ها کار روی اینترنت انجام می دهند کنترل کرد؟
گفت: نمی شود؟
گفتم: مثل این است که بگویی درتهران هر ماشینی که از دم خانه راه بیافتد را تا هر کجا برود تحت کنترل خواهیم داشت.
گفت: پس چرا چنین خبرهایی را اعلام می کنند؟
گفتم: برای این که یک عده ای را که از این چیزها سر در نمی آورند بترسانند که مبادا برای کسب آگاهی و یا برقراری ارتباط با دیگران از اینترنت استفاده کنند.
گفت: یعنی فقط برای ایجاد ترس است.
گفتم: از مزخرفات اینها مرغ پخته هم خنده اش می گیره. اینها چون به طور عملی قادر به هیچ کنترلی نیستند مجبورند با این تبلیغات ترس درست کنند.
گفت: در عمل چطور؟
گفتم: میلیون ها نفر در ایران هر روز و هرشب به اینترنت وصل می شوند و هر کاری که بخواهند انجام می دهند و مزدوران بسیجی و سپاهی غلطی هم نمی توانند بکنند.
گفت: یعنی فقط ادعاست.
گفتم: فقط حرف است. چون با فیلترشکن و پروکسی می توانی ناشناس روی اینتنرنت هر کاری کنی . نگران نباش
گفت: ظاهرا فقط برای وحشت آفرینی است
گفتم: خوب می دونی، متوجه شدن که وقت رفتن است و دارند دست و پاهای آخر را می زنند.

No comments:

Post a Comment