سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, October 11, 2010

خودرهاگران: نهضت خرید ارز برای سقوط دولت کودتا - رسانه شمایید  1. با توجه به چشم انداز بجران اقتصادی از حالا باید برای ماه های آینده آماده شد
  2. کسب آمادگی برای بحران اقتصادی به معنای تدارک جهت به زانو درآوردن دولت احمدی نژاد است
  3. دولت پاسدار احمدی نژاد ورشکسته است با بیرون کشیدن پولها از بانک و تبدیل آن به ارز و دلار می توان آن را ساقط کرد
  4. کافی است هر شهروندی پول های تومانی خود را که در خانه یا بانک دارد به ارز خارجی تبدیل کند تا دولت کودتاچی سرنگون شود
  5. کم هزینه ترین روش برای پایین کشیدن دولت احمدی نژاد برجسته کردن ضعف رژیم در تامین ارز کافی برای متقاضیان است
  6. برای به راه انداختن یک نهضت خرید ارز نیاز به سازماندهی و رهبری نیست، کافیست هر شهروندی برود قدری ارز بخرد تا کار دولت احمدی نژاد به پایان رسد
  7. هر یک از ما می توانیم با پخش و گسترده کردن این ایده در عملی کردن آن نقش داشته باشیم
  8. نگرانی از این که دولت با فروش ارز بخواهد نقدینگی ریالی به دست آورد بسیار سطحی نگری است. زیرا دولت نیازی به کسب نقدینگی از این راه ندارد و می تواند هر چقدر بخواهد اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند
  9. چون دولت به طور واقعی ارز ( یعنی پول خارجی) کم دارد اگر در مقابل یک تقاضای وسیع قرار گیرد با بحران روبرو خواهد شد و راه چاره ای برای آن نخواهد داشت
  10. سازمان خودرهاگران از همگان می خواهد تا در خارج به تبلیغ نهضت خرید ارز بپردازند و آن را در تمامی رسانه ها و ارتباطات با داخل مطرح کنند و در داخل به طور عملی برای خرید دلار از کمترین مقدار تا هر چه می توانند اقدام کنند

No comments:

Post a Comment