سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, May 4, 2012

یارانه یارانه این یکی‌ به بهانه حق مسلم ماست.


صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها

 (فیسبوک)


No comments:

Post a Comment