سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Friday, May 4, 2012

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها - فیسبوک


صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها

 (فیسبوک)


این صفحه را مورد پشتیبانی قرار دهید. آن را برای دوستان خویش بفرستید و از آنها بخواهید که حمایت کنند.

No comments:

Post a Comment