سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, May 19, 2012

راهی برای تغییر: استراتژی سازمان خودرهاگران برای تغییر در ایرانهم اکنون - برنامه زنده
دکتر کورش عرفانی
و دکتر بیژن افتخاری
در برنامه ی تصویر آزادی
موضوع : راهی برای تغییر: استراتژی سازمان خودرهاگران برای تغییر در ایران
... برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران
در تلویزیون اندیشه
www.andishehnews.com

No comments:

Post a Comment