سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, November 27, 2010

نارضایتی ارتشی ها به خاطر کسر حقوق برای لباس های جدید

 نارضایتی ارتشی ها به خاطر کسر حقوق برای لباس های جدید
بخش خبری دفتر تولید سازمان خودرهاگران
5 آذر 1389
بنا به گزارش های رسیده به ما از درون نیروهای ارتش، اخیرا اعلام کرده اند که برای تهیه دو دست لباس جدید برای پرسنل ارتش مبلغ 100 هزار تومان از حقوق آنها کسر خواهد شد. این امر موجب نارضایتی شدید ارتشی ها شده است. آنها گفته اند که خود می توانند این دو دست لباس را به مبلغی حدود سی هزار تومان در بازار تهیه کنند. اخباری از این دست حکایت از خرابی وضعیت اقتصادی دولت دارد که حتی از این راه نیز می خواهد از حقوق ارتشی ها که یک دوم و یا یک سوم پاسداران است بکاهد

No comments:

Post a Comment