سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, January 10, 2011

چنگ زدن نان از دست مردم توسط گرسنگان در تهران

خبر رسیده از تهران
وضعیت فقر و نا امنی در تهران به درجه ای رسیده است که در خیابان پیامبر نزدیک میدان نور افراد شاهد بوده اند که گرسنگان در شهر نان را از دست مردم چنگ زده و پا به فرار می گذارند. نان سنگک آزاد به بهای 1000 تومان به فروش می رسد

No comments:

Post a Comment