سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, March 13, 2011

چهارشنبه سوری، شانسی برای زدن ضربه ای سهمگین به رژیم در حال زوال

چهارشنبه سوری، شانسی برای زدن ضربه ای سهمگین به رژیم در حال زوال

امتیازاتی که داریم:

یکم: تمرکزی برای راه پیمائی و تظاهرات وجود ندارد،هیچ زمانی برای شروع عملیات اعلام نشده، هیچگونه مسیری اعلام نشده، پس رژیم نمیداند نیروهای سرکوبگرش را کجا و کی بیشتر و کجا کمتر چیده مانی کند و دیگر انبوه لباس شخصی ها در یک محل حضور نخواهند داشت.
دوم: بطوری که از داخل ایران خبر می رسد، محله ها و جوانان عملیات خود را سازمان داده، وسائل آن مهیا و تنها منتظر روز سه شنبه هستند، در حالیکه رژیم هیچ چیزی از آن نمی داند و منتظر است عملی ببیند تا عکس العمل نشان دهد و این خود امتیاز غافلگیری را به ما می دهد.
سوم: در میان شلوغی و سرو صدا باید شهامت نشان داده و با استفاده از شلوغی از پشت بام ها مواد آتشزا و کوکتل مولوتف بروی خودروهای مزدوران در صحنه و موتور سوارانشان بریزید. هیچکس قبلا به بالا نگاه نمی کند و زمانی هم که خودروهایشان اتش گرفت فرصت نخواهند داشت که بجایی نگاه کنند و اصلا نخواهند دانست از کجا خورده اند که پاسخ بدهند.
چهارم: نارنجک دستی ها را بداخل خودرو ها پرتاب نکنید زیرا باحتمال زیاد منفجر نخواهند شد. در عوض بیشترین و بهترین نتیجه با پرتاب هفت ترقه و فشفشه و موشک بداخل خودروها به دست می آید، که سرنشینانش را به وحشت انداخته مجبور به پیاده شدن و فرار می کند که می توان خود رو را به راحتی و با انداختن مواد آتشزا به آتش کشید .برای این هدف دسته موشک ها را در میان یک نی نوشابه خوری جای دهید که قابلیت هدایت داشته باشد. از نارنجک دستی برای پرتاب در میان گروه هائی که جمع شده اند استفاده کنید، همه را بوحشت انداخته و متفرقشان خواهد کرد.
پنجم: هدفتان باید همیشه ایجاد ترس و ضربه زدن به وسائل و خودروهای سرکوبگران باشد تا خودشان. البته زمانی که در اکثریت بودید، که خواهید بود، با پرتاب نارنجک و ترقه و ایجاد تفرقه در میان سرکوبگران می توانید به آنها حمله کرده و اسیرشان کنید. همواره در مواجهه با اسیر شدگان به یاد داشته باشید این همان کسی است که تا چند دقیقه پیش قصد کتک زدن و کشتن و دستگیری شما را داشت و هیچ احساس ترحم و گذشتی هم نسبت به شما نداشت.پس شما هم ترحم و گذشت نشان ندهید. خلع سلاح، خلع لباس و سپس تنبیه برای این که بار دیگر در صف اول سرکوبگران نباشد.
ششم: امروز و تنها امروز بجای شعار دادن فقط عمل کنید.همه نیرویتان را در عملکرد متمرکر کنید و با شعار دادن زمان و توان خود را هدر ندهید.
هفتم : این پیشنهاد همیشگی و مستمر ماست، اکثریت و کنترل میدان به دستان توانای شما خواهد بود، به هیچ روی و هیچ بهائی اجازه ندهید کسی را از میان شما و یا از گروه های عملیاتی دستگیر کرده و با خود ببرند. گروهی هجوم برده، مزدوران را مغلوب و متفرق و دستگیر شدگان را آزاد کرده و حتما خودروی حمل زندانیان را به آتش بکشید.
توانائی با شماست، قدرت بدست شماست، باور کنید توانائیتان را، باور کنید هدفتان را، با شهامت عمل کنید ، پیروزی از آن شماست.

No comments:

Post a Comment