سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, March 2, 2011

در تدارک جنبش اعتراض به افزایش سرسام آور قیمت گاز و برق

در تدارک جنبش اعتراض به افزایش سرسام آور قیمت گاز و برق

قیمت های جدید گاز و برق پس از حذف یارانه ها به شدت بالا رفته است. قبض های جدید خانواده های ایرانی را در مقابل موقعیتی سخت قرار داده است. از گوشه و کنار خبر اعتراضات پراکنده به گوش می رسد. دولت در وحشت از بروز اعتراضات پیشنهاد کرده است که قبض ها را قسط بندی کند. سایت ها و مقامات دولتی نیز شروع به انعکاس واکنش های خشمگینانه ی مردم کرده اند.
وقت آن است که در تدارک یک جنبش اعتراض به قیمت های افسار گسیخته ی برق و گاز باشیم. می توان یک روز اعتراض عمومی به افزایش قیمت برق و گاز را تدارک دید.
در این مورد نظرات و پیشنهادات خود را به کمیته ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران ارائه دهید.
ایمیل برای تماس


No comments:

Post a Comment