سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, March 6, 2011

به محل کارخانه ی کیان تایر برویم


هموطنان عزیز

کارگران کارخانه کیان تایر چندین روز است که دست از کار کشیده و در محل این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. تعداد این کارگران به ۱۳۰۰ نفر می رسد و برخی خانواده هایشان نیز به آنها پیوسته اند. آنها خواهان پرداخت حقوق معوقه ی خود هستند. کارگران کیان تایر نیازمند یاری ما هستند. باید به کمک آنها بشتابیم.
از شما کارگران و دانشجویان و فعالان جنبش می خواهیم که از مرز حرف و پشتیبانی از طریق گفتار و اطلاعیه فراتر روید و به طور عملی با حضور در این محل با کارگران مبارز کارخانه ی کیان تایر اعلام همبستگی کنید.
آدرس محل کارخانه این است:


حاشیه بزرگراه آیت الله سعیدی در منطقه چهاردانگه 
(جنوب غرب تهران)


بدیهی است که این نوع از کارهای همبسته و مشترک سبب رشد جنبش عدالت طلبی مردم ایران خواهد شد. تعداد واحدهای تولیدی دارای مشکل و مسله رو به فزونی است و مبارزات کارگری باید هر چه بیشتر سازمان یافته و با مبارزات سایر قشرها مانند بیکاران و زنان و دانشجویان پیوند بخورد.
با حضور خود در محل کارخانه کیان تایر همبستگی خود را با آنها اعلام کنیم.

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران
۱۶ اسفند ۱۳۸۹

No comments:

Post a Comment