سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Sunday, December 9, 2012

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.


وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند. 

No comments:

Post a Comment