سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Monday, December 3, 2012

چگونه جامعه را اتمیزه و ویران می کنند
هم اکنون برنامه زنده

دکتر کورش عرفانی
در برنامه ی  کاوشگری جامعه
موضوع: چگونه جامعه را اتمیزه و ویران می کنند
در تلویزیون اندیشه
http://www.andishehnews.com/‎ 

No comments:

Post a Comment