سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Saturday, April 7, 2012

آزادی عبدلفتاح سلطانی و همه زندانیان سیاسی را به خواستی‌ ملی‌ / میهنی تبدیل کنیم

آزادی
عبدلفتاح سلطانی 
و همه زندانیان سیاسی 
را به خواستی‌ ملی‌ / میهنی تبدیل کنیم

No comments:

Post a Comment