سازمان خود رها گران

به خودآ، خود را رها کن
www.KhodRahagaran.org
KhodRahagaran@KhodRahagaran.org

Wednesday, February 1, 2012

ولی فقیه بی تقوا، امامشون مقوا، نظامشون رو هواولی فقیه بی تقوا
امامشون مقوا
نظامشون رو هوا


No comments:

Post a Comment